Geschiedenis

Geschiedenis

De Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is opgericht in augustus 2006 als opvolger van de Belangen Organisatie Ouderen Geldrop (BOOG) die tot dan toe het wel en wee van de ouderen in Geldrop – en na de fusie in 2004 in Geldrop-Mierlo – behartigde.

Veranderingen van inzicht binnen de samenleving vooral na de Ouderenproof-projecten in Geldrop en in Mierlo en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen via de beide Verankeringsgroepen Ouderenproof evenals de fusie van de gemeenten Geldrop en Mierlo tot één gemeente Geldrop-Mierlo noopten tot aanpassing.

In opdracht van de Belangen Organisatie Ouderen Geldrop is toen een herstructureringswerkgroep geformeerd met als opdracht voorstellen uit te werken voor een nieuwe structuur om de belangenbehartiging voor alle Geldrop-Mierlose ouderen, zowel georganiseerden als niet-georganiseerden, beter en efficiënter te laten verlopen.

Dit resulteerde uiteindelijk in 2006 tot de opheffing van BOOG en de oprichting van de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo waarbij deze alle activiteiten van BOOG heeft overgenomen. Seniorenbelangen is, evenals BOOG voordien, de voornaamste en vaak zelfs de enige overlegorganisatie voor de gemeente Geldrop-Mierlo, voor wat betreft ouderenbeleid.

Dit heeft geleid tot de huidige situatie:

een onafhankelijke Stichting Senioren Belangen Geldrop-Mierlo die nauw samenwerkt met de in Geldrop-Mierlo actieve ouderenbonden te weten: KBO Geldrop, “De Kersenplukkers” Mierlo, en PVGE Vereniging voor Senioren Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Statutair is vastgelegd dat naast vertegenwoordigers van de vier in Geldrop-Mierlo bestaande ouderenorganisaties ook niet-georganiseerden een bestuursfunctie binnen de stichting kunnen vervullen.